top of page

Dataskydd

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring som listas nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamling på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i det juridiska meddelandet på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar det till oss. Detta kan vara, för. Till exempel data som du anger i ett kontaktformulär.

Övrig data registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT -system. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten för sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att klaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram.

Du hittar detaljerad information om dessa analysprogram i följande dataskyddsdeklaration.

2. Hosting och Content Delivery Network (CDN)

Extern värd

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som registreras på denna webbplats lagras på värdens servrar. Detta kan främst omfatta IP -adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Hostern används för att uppfylla kontraktet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 st. 1 lit. b GDPR) och för att säkerställa en snabb, effektiv och effektiv leverans av vårt onlinebud av en professionell leverantör ( Art. 6 st. 1 lit. f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla dess prestationsförpliktelser och följa våra instruktioner om dessa data.

3. Allmän information och obligatorisk information

dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifiera personligen med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

MS Admission Service

Antagningstjänst M&S
Marua Alugeli
Bodenseestr. 168
81243 München

Kontakt:
Telefon:
  015165577777

     
E -post: permissions@yahoo.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e -postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss är tillräckligt för detta. Lagligheten av databehandlingen som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av data i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAR PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER GDPR, DU HAR RÄTTEN NÅGON TID FÖR ATT ARBETA FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONLIGA DATA AV SKÄL FÖR DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DENNA BESTÄMMELSER. DEN RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR SOM BEHANDLING KRÄVS, KAN HÄNVISAS I DENNA PRIVATPOLICY. OM DU MOTSTÄLLER KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLING AV DINA PÅVERKADE PERSONUPPGIFTER OM INTE VI KAN GÖRA TULLIGA SKÄL FÖR ATT BEHANDLA DITT RÄTTIGHET, UTFÖRANDE ELLER ÖVERSIKTA RÄTTIGHETSINFORMATIONEN ENLIGT ART. 21 AVSNITT 21.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT DRIFTA DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN ATT ALLTID GÖRA ÅTGÄRD FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN ANNONSERING; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING TILL UTBILDET I ANSLUTNING MED SÅDAN DIREKT reklam. OM DU MOTSTÄLLER ANVÄNDS DINA PERSONDATA INTE LÄNGRE FÖR SYFTE AV DIREKT ANNONSERING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där de har sin vanliga bostad, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga existerar utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS -kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS -kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och av låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS -kryptering är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för de tillämpliga lagbestämmelserna har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, vid behov, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges i det juridiska meddelandet. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under testets längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  • Om behandlingen av dina personuppgifter hände / sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.

  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.

  • Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR måste dina intressen och våra vägas upp. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som gäller, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

  • Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse som behandlas av Europeiska unionen eller ett medlemsland.

 

4. Datainsamling på denna webbplats

 

Småkakor

Våra internetsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem själv eller din webbläsare raderar dem automatiskt.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tredjepartstjänster (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många kakor är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnens funktion eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnens funktion) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) på grundval i artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund ges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om begäran om samtycke till lagring av cookies lagras de berörda kakorna uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 st. 1 lit. a GDPR); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, utesluter accept av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktiverar automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies inaktiveras kan funktionen på denna webbplats vara begränsad.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i samband med denna dataskyddsförklaring och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion

  • operativsystem som används

  • Referrer URL

  • Värdnamn för åtkomstdatorn

  • Tid för serverförfrågan    

Denna data kommer inte att slås samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Förfrågningar via e -post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla personuppgifter som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt medgivande.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 (b) GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller är nödvändigt för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 st. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 st. 1 lit. a GDPR) ) om detta var fråga.

Uppgifterna du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss att radera den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

Registrering med Facebook Connect

Istället för att registrera dig direkt på denna webbplats kan du registrera dig med Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook kommer dock den insamlade informationen också att överföras till USA och andra tredjeländer.

Om du bestämmer dig för att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen "Logga in med Facebook" / "Anslut med Facebook", omdirigeras du automatiskt till Facebook -plattformen. Där kan du logga in med dina användningsdata. Detta länkar din Facebook -profil till denna webbplats eller våra tjänster. Denna länk ger oss tillgång till dina data som lagras på Facebook. Dessa är främst:

·     Facebook -namn

·     Facebook -profil och omslagsbild

·     Facebook profilbild

·     E -postadress lagrad på Facebook

·     Facebook -ID

·     Facebook -vänlistor

·     Facebook gillar

·     födelsedatum

·     kön

·     Land

·     språk

 

Dessa uppgifter används för att konfigurera, tillhandahålla och anpassa ditt konto.

Registrering hos Facebook Connect och tillhörande databehandlingsoperationer baseras på ditt samtycke (art. 6 st. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst med giltighet för framtiden.

Mer information finns i Facebooks användarvillkor och Facebooks integritetspolicy. Du hittar dem på:  https://de-de.facebook.com/about/privacy/  och  https://de-de.facebook.com/legal/terms/ .

Kommentarfunktion på denna webbplats

För kommentarfunktionen på denna sida, förutom din kommentar, sparas information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, det användarnamn du valt sparas.

Lagring av IP -adressen

Vår kommentarfunktion sparar IP -adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på denna webbplats innan de aktiveras, behöver vi dessa uppgifter för att kunna gå vidare mot författaren vid lagöverträdelser som förolämpningar eller propaganda.

Lagringstiden för kommentarerna

Kommentarer och tillhörande data (t.ex. IP -adress) sparas och finns kvar på denna webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarer måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarer sparas på grundval av ditt samtycke (art. 6 st. 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss är tillräckligt för detta. Lagligheten av de databehandlingsåtgärder som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google -server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics -kakor och användningen av detta analysverktyg är baserat på artikel 6 punkt 1 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och som hänför sig till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla denna information av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk och installera:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

 

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats:  Inaktivera Google Analytics .

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles sekretesspolicy:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

 

Orderhantering

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav fullt ut när vi använder Google Analytics.

Lagringstid

Data som lagras av Google på användar- och evenemangsnivå som är länkade till cookies, användar -ID (t.ex. användar -ID) eller annons -ID (t.ex. DoubleClick -kakor, Android -annons -ID) anonymiseras efter 14 månader eller raderas. Du hittar information om detta under följande länk:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

 

bottom of page